پاکت گلاسه پنجره ای

110,000 تومان

از جمله پاکت های پرفروش در بازار ایران به شمار میرود.

به دلیل رنگ سفید براق به محصول نمای زیبایی میدهد.

مقاومت خوب،وداشتن پنجره برای نمایش محصول ازجمله عوامل پر طرفدار بودن این پاکت است.

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 158000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 150000 تومان می شود

  پاکت گلاسه پنجره ای 11 در 15

  تعداد درکیلو 176 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 158 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 150 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت گلاسه پنجره ای 12 در 18

  تعداد درکیلو 151 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 158 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 150 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت گلاسه پنجره ای 14 در 19

  تعداد درکیلو 95 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 157 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 149 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت گلاسه پنجره ای 16 در 24

  تعداد درکیلو 77 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 156 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 148 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت گلاسه پنجره ای 18 در 25

  تعداد درکیلو 65 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 156 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 148 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت گلاسه پنجره ای 20 در 30

  تعداد درکیلو 50 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 156 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 148 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت گلاسه پنجره ای 25 در 35

  تعداد درکیلو 38 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 156 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 148 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.