پاکت گلاسه پنجره ای

110,000 تومان

از جمله پاکت های پرفروش در بازار ایران به شمار میرود.

به دلیل رنگ سفید براق به محصول نمای زیبایی میدهد.

مقاومت خوب،وداشتن پنجره برای نمایش محصول ازجمله عوامل پر طرفدار بودن این پاکت است.

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 110000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 105000 تومان می شود

  پاکت گلاسه پنجره ای 11 در 15

  تعداد درکیلو 176 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 110 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 105 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت گلاسه پنجره ای 12 در 18

  تعداد درکیلو 151 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 110 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 105 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت گلاسه پنجره ای 14 در 19

  تعداد درکیلو 95 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 109 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 104 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت گلاسه پنجره ای 16 در 24

  تعداد درکیلو 77 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 108 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 103 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت گلاسه پنجره ای 18 در 25

  تعداد درکیلو 65 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 108 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 103 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت گلاسه پنجره ای 20 در 30

  تعداد درکیلو 50 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 108 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 103 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت گلاسه پنجره ای 25 در 35

  تعداد درکیلو 38 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 108 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 103 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.