پاکت شفاف متالایز زیپ گاست

131,000 تومان

این نوع پاکت به دلیل شفاف بودن کامل قسمت جولوی پاکت و ایستاده بودن از پاکت های پر فروش به شمار میرود.

کیفیت پرس و زیپ پاکت باعث میشود به خوبی از محصول شما در مقابل رطوبت محافظت کند.


ارسال رایگان پستی برای سفارش 12 کیلو به بالا 


 

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 150000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 142000 تومان می شود

  پاکت شفاف متالایز زیپ گاست 11 در 15

  تعداد درکیلو 194 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 150 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 142 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت شفاف متالایز زیپ گاست 13 در 18

  تعداد درکیلو 141 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 150 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 142 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت شفاف متالایز زیپ گاست 15 در 20

  تعداد درکیلو 114 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 140 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 131 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت شفاف متالایز زیپ گاست 16 در 24

  تعداد درکیلو 86 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 140 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 131 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت شفاف متالایز زیپ گاست 18 در 26

  تعداد درکیلو 82 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 140 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 131 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت شفاف متالایز زیپ گاست 20 در 30

  تعداد درکیلو 62 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 140 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 131 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت شفاف متالایز زیپ گاست 25 در 35

  تعداد درکیلو 40 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 140 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 131 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت شفاف متالایز زیپ گاست 30 در 40

  تعداد درکیلو 30 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 140 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 131 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت شفاف متالایز زیپ گاست 40در50

  تعداد درکیلو 19 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 140 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 131 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.