پاکت متالایز پنجره طلایی

130,000 تومان

پاکت متالایز پنجره طلایی به دلیل به کار بردن جنس متالایز از مقاومت خوبی برخوردار است.

این پاکت دارای زیپ بسیار محکمی است و به دلیل پرس خوب کناره ها و گاست از محصول شما به خوبی در مقابل هوا و رطوبت محافظت میکند.

دیده شدن محصول،تضمین کیفیت محصول از دید مشتری میشود.

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 122000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 117000 تومان می شود

  پاکت متالایز پنجره طلایی 11 در 15

  تعداد درکیلو 192 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 122 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 117 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت متالایز پنجره طلایی 13 در 18

  تعداد درکیلو 140 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 122 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 117 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت متالایز پنجره طلایی 15 در 20

  تعداد درکیلو 118 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 122 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 117 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت متالایز پنجره طلایی 16 در 24

  تعداد درکیلو 84 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 122 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 117 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت متالایز پنجره طلایی 18 در 26

  تعداد درکیلو 74 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 122 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 117 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت متالایز پنجره طلایی 20 در 30

  تعداد درکیلو 62 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 122 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 117 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت متالایز پنجره طلایی 25 در 35

  تعداد درکیلو 39 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 122 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 117 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت متالایز پنجره طلایی 30 در 40

  تعداد درکیلو 26 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 122 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 117 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت متالایز پنجره طلایی 35 در 45

  تعداد درکیلو 23 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 122 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 117 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.