پاکت شفاف متالایز داخل طلایی

116,000 تومان

به طور کلی پاکت شفاف متالایز داخل طلایی دارای

استحکام خوب در برابر فشار

کیفیت خوب زیپ باعث چندین بار مصرف بودن،پاکت

نمایش کامل محصول شما از قسمت جلویی پاکت

بک گراند طلایی پاکت از مزیت های این پاکت به شمار میرود ک همه این ها ما را به یک بسته بندی ایده ال میرساند.

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 125000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 120000 تومان می شود

  پاکت شفاف متالایز داخل طلایی 11 در 15

  تعداد درکیلو 206 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15کیلو از یک سایز کیلویی 125 هزار تومان
  بالای 15کیلو از یک سایز کیلویی 120 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت شفاف متالایز داخل طلایی 13 در 18

  تعداد درکیلو 145 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15کیلو از یک سایز کیلویی 123 هزار تومان
  بالای 15کیلو از یک سایز کیلویی 118 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت شفاف متالایز داخل طلایی 15 در 20

  تعداد درکیلو 114 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15کیلو از یک سایز کیلویی 123 هزار تومان
  بالای 15کیلو از یک سایز کیلویی 118 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت شفاف متالایز داخل طلایی 16 در 24

  تعداد درکیلو 94 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15کیلو از یک سایز کیلویی 123 هزار تومان
  بالای 15کیلو از یک سایز کیلویی 118 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت شفاف متالایز داخل طلایی 18 در 26

  تعداد درکیلو 73 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15کیلو از یک سایز کیلویی 123 هزار تومان
  بالای 15کیلو از یک سایز کیلویی 118 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت شفاف متالایز داخل طلایی 20 در 30

  تعداد درکیلو 51 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15کیلو از یک سایز کیلویی 123 هزار تومان
  بالای 15کیلو از یک سایز کیلویی 118 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت شفاف متالایز داخل طلایی 25 در 35

  تعداد درکیلو 43 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15کیلو از یک سایز کیلویی 123 هزار تومان
  بالای 15کیلو از یک سایز کیلویی 118 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت شفاف متالایز داخل طلایی 30 در 40

  تعداد درکیلو 32 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15کیلو از یک سایز کیلویی 123 هزار تومان
  بالای 15کیلو از یک سایز کیلویی 118 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.