پاکت سه طرف دوخت شفاف متالایز بدون زیپ

116,000 تومان

پاکت عالی برای بسته بندی مواد پروتئینی بشمار میرود.

از مزیت های این پاکت تعداد در کیلویی بالا حمل آسان

غیر قابل نفوذ بودن میباشد

درنهایت باعثت ماندگاری بالای محصول میشود.

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 128000 تومان می شود
  • مجموع این وزن 120000 تومان می شود

  پاکت سه طرف دوخت شفاف متالایز بدون زیپ 11 در 15

  تعداد درکیلو 439 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 128 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 120 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت سه طرف دوخت شفاف متالایز بدون زیپ 13 در 16

  تعداد درکیلو 254 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 123 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 115 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت سه طرف دوخت شفاف متالایز بدون زیپ 15 در 21

  تعداد درکیلو 132 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 123 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 115 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت سه طرف دوخت شفاف متالایز بدون زیپ سایز 18 در 25

  تعداد درکیلو 97 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 123 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 115 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت سه طرف دوخت شفاف متالایز بدون زیپ سایز 20 در 30

  تعداد درکیلو 68 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 123 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 115 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت سه طرف دوخت شفاف متالایز بدون زیپ سایز 25 در 35

  تعداد درکیلو 49 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 123 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 115 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.