پاکت بغل گاست متالایز 3 لایه

215,000 تومان

به طور کلی پاکت بغل گاست تنها تفاوتش با باکس پوچ نداشتن زیپ جیبی است.

یعنی برای پلمپ کردن این پاکت حتما به دستگاه دوخت حرارتی احتیاج است.

این پاکت هم ظرفیت خوبی رو در بر میگیرد

برای چیدن در قفسه مناسب است

کیفیت بالای این پاکت باعث میشود که به خوبی از محصول شما محافظت کند.


ارسال رایگان پستی برای سفارش 12 کیلو به بالا 


 

  • تومان
  • تومان
  • مجموع این وزن 241000 تومان می شود
  • مجموع این وزن 231000 تومان می شود

  پاکت 10در28 بغل گاست متالایز

  تعداد درکیلو 83 عدد

  قیمت زیر 15 کیلو گرم از یک رنگ کیلویی 241 هزارتومان

  بالای 15 کیلو گروم از یک رنگ کیلویی 231 هزارتومان

  برای خرید های بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت 13در30 بغل گاست متالایز

  تعداد درکیلو 59 عدد 

  قیمت زیر 15 کیلو گرم از یک رنگ کیلویی 241 هزارتومان

  بالای 15 کیلو گروم از یک رنگ کیلویی 231 هزارتومان

  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت 15در40 بغل گاست متالایز

  تعداد درکیلو 39 عدد

  قیمت زیر 15 کیلو گرم از یک رنگ کیلویی 241 هزارتومان

  بالای 15 کیلو گروم از یک رنگ کیلویی 231 هزار تومان

  پاکت 17در50 بغل گاست متالایز

  تعداد درکیلو 26 عدد

  قیمت زیر 15 کیلو گرم از یک رنگ کیلویی 241 هزارتومان

  بالای 15 کیلو گروم از یک رنگ کیلویی 231 هزار تومان

  پاکت 30در65 بغل گاست متالایز

  تعداد درکیلو 15 عدد

  قیمت زیر 15 کیلو گرم از یک رنگ کیلویی 225 هزارتومان

  بالای 15 کیلو گروم از یک رنگ کیلویی 215 هزارتومان

  بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت 35در80 بغل گاست متالایز

  تعداد درکیلو 10 عدد

  قیمت زیر 15 کیلو گرم از یک رنگ کیلویی 225 هزارتومان

  بالای 15 کیلو گروم از یک رنگ کیلویی 215 هزارتومان

  بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان