نحوه ثبت سفارش از طریق سایت

برای دانستن نحوه ثبت سفارش از طریق سایت ، ویدئو زیر را مشاهده کنید .