پاکت نانی پنجره دار

220,000 تومان

کرافت بغل گاست پنجره عمودی ( پاکت کرافت پنجره دار) از اون دسته پاکت های مرقون به صرفه بازار ایران به شمار میرود پاکتی با ایستایی خوب و نمایش محصو داخل پاکت و تعداد در کیلوی بالا  از جمله مزیت های این پاکت میباشد

بعد از ریختن محصول داخل پاکت به دستگاه دوخت حرارتی احتیاج دارین تا درب پاکت را پرس کرده


ارسال رایگان پستی برای سفارش 12 کیلو به بالا 


 

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 237000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 237000 تومان می شود

  نانی پنجره دار10 در 15

  تعداد درکیلو 378 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 237 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 227 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  نانی پنجره دار 8 در 23

  تعداد درکیلو 373 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 234 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 224 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  نانی پنجره دار 10 در 20

  تعداد درکیلو 278 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 234 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 224 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  نانی پنجره دار 10 در 30

  تعداد درکیلو 204 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 230 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 220 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  نانی پنجره دار 10 در 40

  تعداد درکیلو 151 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 230 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 220 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  نانی پنجره دار 15 در 25

  تعداد درکیلو 177 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 230 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 220 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  نانی پنجره دار 16 در 40

  تعداد درکیلو 94 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 230 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 220 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  نانی پنجره دار 18 در 30

  تعداد درکیلو 110 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 230 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 220 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  نانی پنجره دار 23 در 40

  تعداد درکیلو 80 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 230 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 220 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  نانی پنجره دار 30 در 40

  تعداد درکیلو 63 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 230 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 220 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.